Total Station FOIF : RTS-102 R6

กล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม Total Station 

ยี่ห้อ FOIF รุ่น RTS-102 R6

 1. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Accuracy) 2  ฟิลิปดา
 2. สามารถวัดระยะทางโดยไม่ต้องใช้ปริซึมได้  600 เมตร
 3. มีระบบปรับแก้ความคลาดเคลื่อนแกนดิ่งแบบ 2 แกน (Dual axis compensator)จากการตั้งกล้องแบบ Liquid Compensator ที่มีช่วงการทำงานได้ /- 3 ลิปดา
 4. สามารถบันทึกข้อมูลสำรวจได้ 60,000 จุดภายในตัวกล้อง และสามารถสร้างหรือตั้งชื่องาน (Job) ได้  20 งาน (Job) สามารถสร้าง Codes ได้ 50 Codes
 5. มีช่องใส่แผ่นบันทึกข้อมูล SD Card และ Mini USB Port และ RS232C Port ในตัวกล้องเพื่อถ่าย / โอน / บันทึก ข้อมูล
 6. สามารถป้องกันน้ำเข้าได้ ในมาตรฐาน IP66
 7. มีจอแสดงผลชนิด LCD ขนาด  96 x 160 dots ทั้ง 2 ด้าน พร้อมปุ่มควบคุมการปฏิบัติงาน โดยมีคีย์บอร์ดตัวเลขและตัวอักษร แบบ Alphanumeric ไม่น้อยกว่า 28 ปุ่ม
 8. มีโปรแกรมสำรวจติดตั้งในตัวกล้องดังนี้ Data Collection / Stake Out / Resection / REM / MLM / Area / Point to Ling / Z coordinate / Off Set / Arc staking out

Description

กล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม Total Station 

ยี่ห้อ FOIF รุ่น RTS-102 R6

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

 1. ระบบกล้องวัดมุมและเครื่องวัดระยะทางประกอบอยู่ในตัวเดียวกันและอยู่ในแกนเดียวกัน
 2. เส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์ปากกล้อง  45 มิลลิเมตร
 3. มีกำลังขยายภาพ 30 เท่า
 4. ระยะการมองเห็นภาพชัดในระยะใกล้สุดได้  1 เมตร
 5. มีเลเซอร์ส่องหมุดดิ่ง Laser Plummet
 6. มีลำแสงเลเซอร์ช่วยในการเล็งชี้เป้า (Laser Pointer)
 7. การวัดมุมใช้ระบบ Absolute Rotary Encoder
 8. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Accuracy) 2  ฟิลิปดา
 9. ความละเอียดของการอ่านค่ามุมราบและมุมดิ่ง 1 ฟิลิปดา
 10. ความไวของฟองกลมที่ฐานกล้อง 8 ลิปดา ต่อ 2 มม.
 11. ความไวของหลอดระดับฟองยาวความไว 30 ฟิลิปดา ต่อ 2 มม. หรือ เป็นแบบระบบอิเล็คทรอนิคส์ ที่ความละเอียดเทียบได้กับหลอดระดับฟองยาว
 12. ในสภาวะอากาศปกติสามารถวัดระยะทางได้  3,000 เมตร โดยใช้ปริซึม 1 ดวง
 13. สามารถวัดระยะทางโดยไม่ต้องใช้ปริซึมได้  600 เมตรในสภาวะอากาศดี
 14. สามารถแสดงผลการวัดระยะทางได้ละเอียด 0.1 มิลลิเมตร
 15. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Accuracy) ในการวัดระยะทาง /-(2 mm 2 ppm)
 16. สามารถใช้งานได้ดีในสภาวะอุณหภูมิปกติ ตั้งแต่ -20 ถึง 60 องศาเซลเซียส
 17. มีระบบปรับแก้ความคลาดเคลื่อนแกนดิ่งแบบ 2 แกน (Dual axis compensator)จากการตั้งกล้องแบบ Liquid Compensator ที่มีช่วงการทำงานได้ /- 3 ลิปดา
 18. สามารถบันทึกข้อมูลสำรวจได้ 60,000 จุดภายในตัวกล้อง และสามารถสร้างหรือตั้งชื่องาน (Job) ได้  20 งาน (Job) สามารถสร้าง Codes ได้ 50 Codes
 19. มีช่องใส่แผ่นบันทึกข้อมูล SD Card และ Mini USB Port และ RS232C Port ในตัวกล้องเพื่อถ่าย / โอน / บันทึก ข้อมูล
 20. สามารถป้องกันน้ำเข้าได้ ในมาตรฐาน IP66
 21. มีจอแสดงผลชนิด LCD ขนาด  96 x 160 dots ทั้ง 2 ด้าน พร้อมปุ่มควบคุมการปฏิบัติงาน โดยมีคีย์บอร์ดตัวเลขและตัวอักษร แบบ Alphanumeric ไม่น้อยกว่า 28 ปุ่ม
 22. มีโปรแกรมสำรวจติดตั้งในตัวกล้องดังนี้ Data Collection / Stake Out / Resection / REM / MLM / Area / Point to Ling / Z coordinate / Off Set / Arc staking out
 23. ใช้ Battery ชนิด Li-ion ขนาดความความจุ 3,400 mAh และสามารถทำงานต่อเนื่อง (ETH&EDM วัดระยะทุกๆ 30 วินาที) ได้ 26 ชั่วโมง
 24. คุณภาพตัวกล้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมการผลิต ISO 9001

ชุดเครื่องมือประกอบ

 1. แบตเตอรี่ตามมาตรฐานผู้ผลิตทำงานต่อเนื่องได้ 26 ชั่วโมง   จำนวน 2   ก้อน
 2. เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่  จำนวน 1   เครื่อง
 3. มีสายส่งข้อมูลสำหรับโอนถ่ายข้อมูล USB , SD Card จำนวน 1 ชุด
 4. ขาตั้งกล้องอลูมิเนียมปรับความสูงได้  จำนวน  2   ชุด
 5. ชุดของเป้าปริซึมชนิด 1 ดวง พร้อมเป้าเล็งหรือมีช่องมองหัวหมุด จำนวน 1  ชุด
 6. ชุดมินิปริซึมพร้อมโพลขาวแดง ยาว  2 เมตร  จำนวน 1   ชุด
 7. มีกล่องบรรจุเครื่องมือทำด้วยวัสดุที่คงทน มีสายสะพายหรือที่จับ       สำหรับการเคลื่อนย้าย จำนวน   1   ชุด
 8. มีหนังสือคู่มือแนะนำการใช้และบำรุงรักษาภาษาอังกฤษ จำนวน  1   ชุด